Home » Exhibitions » Exposition “FASCINATION CHINOISE” à Diekirch – Luxembourg

Exposition “FASCINATION CHINOISE” à Diekirch – Luxembourg

 

INVITATION

 

LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE DIEKIRCH AINSI QUE XUN ART GALLERY ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION:

 

“FASCINATION CHINOISE”

 

QUI AURA LIEU LE 9 SEPTEMBRE 2016 À 18H30 DANS LA MAISON DE LA CULTURE – 13, RUE DU CURÉ – L-9217 – DIEKIRCH – LUXEMBOURG

EXPOSITION OUVERTE DU 9 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

 

Organisateur: XUN ART GALLERY et LA MAISON DE LA CULTURE À DIEKIRCH
Commissaire de l’exposition: Yan XUN
Artistes: AI Song, CHEN Wenqing, CHU Youye, DAI Dandan, DENG Guoyuan, DU Jie, FANG Yuxuan, FENG Ling, HE Weiming, HUANG Mingliang, HUANG Zhiqiong, JIANG Jianzhong, KONG Weimeng, LI Baoxun, LI Daoliu, LIU Gangshun, Liu Xudong, MA Liang, NIU Yuhe, QI Yu, Qin Feng , SHI Lei, SHU Yong, WANG Kunzhao, WANG Yan, WU Jun, WU Lianbin, WU Yiqiang, XIANG Liqing, XU Zhe, YAN Chao, Yang Guang, ZHANG Lei, ZHANG Liheng, ZHANG Qitian, ZHANG Xubo, ZHU Jiejun, ZHU Peihong, ZOU Bin

 

FASCINATION CHINOISE