Xun Art Gallery’s Blog

WANG HuanQing – The shore of the North River in Wangjing

WANG HuanQing - The shore of the North River in Wangjing

Oil on canvas + acrylic – 1350mm×2000mm – 2012 ~ 2015

0 comments on “WANG HuanQing – The shore of the North River in Wangjing

Comments are closed.