Xun Art Gallery’s Blog

WANG HuanQing – Xiao Wei

WANG HuanQing - Xiao Wei

Handmade rice paper + mixed materials – 1100mm×820mm – 2009

0 comments on “WANG HuanQing – Xiao Wei

Comments are closed.