Reading through 6 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Reading-Through 6

Title: Reading through 6

Double sided artwork
Art medium: mixed media
SIze: 87 x 65 cm
Year: 2014

0 comments on “Reading through 6 by WU Yiqiang

Comments are closed.